Yatırımcı İlişkileri   Hisse Geri Alım Programı    


ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.
ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI (TTSG:24.04.2013)
Geri Alımın Amacı
Şirket paylarımızın İMKB’deki işlem fiyatının , halka arz sonrasında yaşanan aşırı değer kaybına bağlı olarak ve şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle özellikle pay fiyatına destek olabilmek amacıyla mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek, İMKB’de işlem gören paylarımızın gerek görüldüğü takdirde geri alımının yapılabilmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.08.2011 tarih, 26/267 sayılı “Payları İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke Ve Esaslar” başlıklı ilke kararı uyarınca Şirketimizin kendi paylarını satın alabilmesini amaçlanmaktadır.
Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı
Geri alım programı kapsamında  350.000 adet payın 18 ay içerisinde geri alımı yapılabilir.
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı
Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 665.000,-TL tutarında bir fon kullanılabilir.
Payların Geri Alımı için Alt ve Üst Fiyat Limitleri
Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 TL(sıfır), üst fiyat limiti ise 1,90 TL(bir lira doksan kuruş)’dir.
Genel Kurul’dan Talep Edilen Yetki Süresi ve işlem Prosedürü
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 18 ay boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması ile mevzuat uyarınca gereken işlemlerin yapılması konusunda yetkilidir.
Bu geri alım programı 28.03.2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır.
Genel kurul onayına sunulmuş geri alım programında genel kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş geri alım programı genel kurul tarihini izleyen iş günü içerisinde yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak şirketin web sitesinde yayımlanır.
Şirket tarafından geri alım programı çerçevesinde gerçekleşen her bir işlem için, işlem tarihini izleyen iş günü içerisinde, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır.
Şirket tarafından, geri alım programının sona ermesini izleyen 5 iş günü içerisinde, geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylardan iptal edilenler ve elde tutulanlar için ayrı ayrı belirtilmek suretiyle, bir pay için ödenmiş olan maksimum ve ortalama geri alım bedelini, geri alımın maliyetini, geri alınan toplam pay sayısını, bu payların sermayeye oranını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihlerini içeren özel durum açıklaması yapılır. Geri alım programının özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.
Onaylanmış geri alım programında sonradan genel kurul kararı ile değişiklik yapılması durumunda söz konusu değişiklikler, sebeplerini de içeren bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.
Geri alınan payların elden çıkarılması halinde gerçekleşen her bir satış işlemi, işlem tarihini izleyen iş günü içerisinde şirket tarafından, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılması suretiyle kamuya duyurulur.
Yönetim kurulu geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmak ve yeni bir geri alım programı başlatmakla yetkilidir.
Alımlar için Yetkilendirme

Alımlar için Şirketimiz Muhasebe Müdürü Nalan Ekinci yetkilendirilmiştir.Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Day. Tük. Mal.Tic. Paz.A.Ş.
Aşağı Öveçler Mah. 1042. Cadde 1330 Sokak No:3/4 Çankaya/Ankara
Telefon : +90 312 474 04 90
Faks : +90 312 474 04 91
E-Posta info@ulaslar.com.tr
Tüm Hakları Saklıdır © 2021